Dưới đây là toàn bộ video về chương trình Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ - Bế Mạc Năm Đời Sống Thánh Hiến 2015.


Đại hội Liên Tu sĩ toàn quốc - Năm Đời sống Thánh hiến: Chủ đề "Thánh hiến & Sứ vụ gồm 3 phần như sau:


Phần 1: Đón tiếp và chia sẻ đề tài (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ)
Phần 2: Thánh lễ (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ)
Phần 3: Đêm dạ hội cầu nguyện cho đời Thánh hiến (Đại hội Tu sĩ toàn quốc "Thánh hiến & Sứ vụ")


Đại hội Liên Tu sĩ toàn quốc - Năm Đời sống Thánh hiến: Chủ đề "Thánh hiến & Sứ vụ

Đại hội Liên Tu sĩ toàn quốc - Năm Đời sống Thánh hiến: Chủ đề "Thánh hiến & Sứ vụ

Đại hội Liên Tu sĩ toàn quốc - Năm Đời sống Thánh hiến: Chủ đề "Thánh hiến & Sứ vụ